DERS İÇERİKLERİ

DERS İÇERİKLERİ

 

ZORUNLU DERSLER

 

MİM 111 – Mimari Tasarım I ve İfade Teknikleri (8 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı insan ihtiyaçlarına dayalı olarak mekânı tanımlamak ve bu tanımlamanın 2 ve 3 boyutlu ifadesini gerçekleştirilmesi için gerekli mimari sunum standartlarını öğretmektir. Ders kapsamında İnsan ihtiyaçları ve insan ölçeğine dayalı olarak temel mekânsal büyüklüklerin belirlenmesi, bu mekânlar arasındaki ilişkilerin kurulması (fonksiyon şeması) ve bu işlemlerin mimari ifade teknikleri (teknik resim, maket) kullanılarak anlatılması hedeflenmektedir.

 

MİM 113 – Temel Tasarım  (5 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı öğrencilere iki ve üç boyutlu kompozisyonları yapma becerisini kazandırırken tasarımın temelini oluşturan organizasyon ve kompozisyon ilkelerini uygulamalı olarak kavramalarını ve mimari tasarım için gerekli olacak bilgi ve beceri altyapısını edinmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında tasarımın temel kavramları, öğeleri ve ilkeleri tanıtılmakta, uygulamalar aracılığı ile temel tasarım problemlerinin çözümü için gerekli olan zihinsel ve el becerisine dayalı yetiler kazandırılmakta ve değişik malzemeler kullanarak ve yorumlanarak iki ve üç boyutlu kompozisyonlar yaptırılmaktadır.

 

MİM 123 – Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları I  (2 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı öğrencilerin bilgisayar destekli çizim yapabilmeleri için gerekli temel bilgi ve yetileri kazandırmaktır.  Bu kapsamda bilgisayar destekli mimari çizim programı (CAD) ile alıştırmalar yapılmaktadır.

 

MİM 131 – Mimarlığa Giriş  (2 AKTS Kredisi)

Dersin amacı, öğrencilere mimarlık mesleği ile ilgili temel kavramları ve genel bilgileri vermektir.  Bu kapsamda mimarlık mesleğinin tanımı, temel mesleki kavramlar, mesleğin tarihsel altyapısı, toplumsal rolü, mezunların faaliyet alanları konu edilir. Derslerde meslek ile ilgili olarak farklı alanlarda çalışan başarılı mimarların misafir olarak katılımı sağlanarak öğrencilerin meslek hakkında zengin ve çok boyutlu bir altyapı edinmeleri hedeflenmektedir.

 

MİM 112 – Mimari Tasarım II (8 AKTS Kredisi)

Bu ders temel tasarım ilkelerinin işlevsel programlar bağlamında tekrar ele alınmasını ve mimari tasarım sürecinde aktarılmasını hedefler. Dersin amacı, mimari program, işlev şeması, mekân büyüklüklerinin işleve göre belirlenmesi, mimari tasarım süreci aşamaları, yapı-arazi ilişkileri, yapı sistemleri ve malzemelerinin tasarım sürecinde kullanılması, mimari form sentezi, tasarımın mimari ifade tekniklerine uygun olarak sunumu vb. konularda gerekli bilgi ve beceri altyapısını kazandırmaktır. Ders kapsamında mimari tasarımın temel kavramları ve ilkeleri tanıtılmakta uygulamalar aracılığı ile basit programlı bir mimari tasarım problemimin çözümü için gerekli olan yetiler kazandırılmakta, mimari tasarım problemine getirilen çözüm alternatiflerinin mimari ifade tekniklerine uygun olarak sunumları yaptırılmaktadır.

 

MİM 122 – Mimari Desen ve Perspektif (4 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı kütle organizasyonları ve mekân kurgularının üç boyutlu teknik ve artistik perspektifler ile ifade edilmesi için gerekli yöntemleri kavratmaktır.  Bu kapsamda perspektifin temel kavramları, türleri ve ilkeleri tanıtılmakta, uygulamalar aracılığı ile üç boyutlu ifade problemlerinin (perspektif+desen)  çözümü için gerekli olan zihinsel ve el becerisine dayalı yetiler kazandırılmakta ve değişik perspektif türleri kullanarak ve yorumlanarak iki ve üç boyutlu çalışmalar yaptırılmaktadır.

 

MİM 125 – Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları II  (2 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı 2 boyutlu çizimlerde kodlanan bilgilerin 3 boyuta aktarımı için gerekli olan bilgisayar destekli tasarım becerilerini 3DsMAX programları ile öğretmektir. Bu kapsamda ilgili bilgisayar programları ile dönemlik alıştırmalar yapılmaktadır.

 

MİM 142 – Yapı Bilgisi  (4 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı bina, yapı, yapı malzemesi, yapısal sistemler, yapı elemanları ve mesleki terminoloji hakkındaki temel bilgileri vermektir. Ders kapsamında kavramsal ve terminolojik bilgiler seçilen önemli mimarlar, yapılar ve şantiye organizasyonları üzerinden anlatılmaktadır.

 

MİM 162 – Mimari Ölçme Bilgisi  (2 AKTS Kredisi)

Dersin amacı mimarlıkta ölçü birimleri ve yapı ölçme teknikleri hakkında uygulamalı olarak bilgi vermektir. Bu kapsamda ölçek, ölçme yöntemleri, ölçü aletleri tanıtılarak kuramsal bilgiler örnek ölçüm uygulamalarına aktarılır.

 

MİM 211 – Mimari Tasarım III (8 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı temel barınma ile birlikte yan işlevlere sahip olan yalın ihtiyaç programlı bir yapının iklimsel, kültürel vb. çevresel veriler bağlamında tasarlanması için gerekli tasarım sürecinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini ve sürecin evrensel sunum standartları ile aktarılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda yalın fonksiyonlu bir ihtiyaçtan yola çıkarak bir bina ve çevresinin tasarımı, doğal ve yapay çevrenin analizi, eylem analizi, fonksiyon şeması, eleman etüdü, mimari form sentezinde tümdengelim ve tümevarım yöntemleri ve ilişkileri, yapı malzemesi ve sistemlerinin seçimi ve tasarım sürecinde eskizler (çizim ve model) aracılığı ile mekân tasarımının geliştirilmesi yapılmaktadır.

 

MİM 233 –  Mimarlık Tarihi I (3 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı Tarihöncesi çağlardan 5. yy.’a kadar uzanan tarihsel gelişim içerisinde kilometre taşı niteliğindeki başlıca sanat ve mimarlık eserlerini sosyal ve kültürel bağlamları içerisinde karşılaştırmalı olarak tanıtarak gerekli tarihsel bilgi altyapısını oluşturmaktır. Bu kapsamda kronolojik bir dizi içerisinde Mimarlık Tarihi’nin kökenlerini oluşturan Tarihöncesi Dönem, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri ile bunları takip eden Yunan, Helenistik, Etrüsk, Roma ve Geç Antik Dönemlerini temsil eden başlıca sanat ve mimarlık eserleri tanıtılmakta ve yorumlanmaktadır.

 

MİM 241 – Yapı ve Yapım Yöntemleri I (4 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı, yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar, yapı elemanları sistemleri ve tasarım ilkelerini tanıtmaktır. Bu kapsamda yapı elemanları ve bileşenlerinin sistem, bileşim ilkeleri, yapım süreçleri açısından incelenir ve yapı bileşenlerinin bütünleşik tasarımına yönelik bilgi verilir. Bu kapsamda Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı; dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, normal ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar), Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar, yapı elemanı sistemleri tasarım ilkeleri, Geleneksel ve gelişmiş yapım yöntemleri ele alınarak bu bilgiler Stüdyo Çalışması ile uygulamaya aktarılır.

 

MİM 243 – Mimarlık ve Strüktürel Sistemler I (3 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı mimari strüktürlerde bulunan temel yük taşıma prensiplerinin geometrik, kesitsel ve materyal özellikler açısından incelemek ve yorumlamaktır.  Ders kapsamında vektör mekaniği, temel yük ve mafsal tipleri, yük diyagramları vb. tanıtılacaktır.

 

MİM 245 – Yapı Malzemeleri (2 AKTS Kredisi)

Dersin amacı Yapı-Malzeme-Tasarım ilişkilerinde yapı malzemelerinin temel özellikleri; sınıflandırmaları, dayanma güçleri, çevreye ve doğal etkenlere göre aldıkları şekiller ve özellikler, malzeme seçimini etkileyen faktörler konusunda bilgi ve deneyimleri geliştirmektir. Bu kapsamda Yapı Tasarımında Malzeme ve Detay ilişkisi; Yapı Malzemelerinin Türleri, Yapı tasarımında malzeme seçimini etkileyen etmenler, Yapı malzemelerinde Fiziksel Sorunlar, Yapılarda yalıtım özellikleri ve bağlantı malzemeleri, Taşıyıcı yapı elemanlarına göre yapı malzemeleri, Taşıyıcı olmayan yapı elemanları ve Kaplama malzemeleri; kerpiç, taş, tuğla, ahşap, beton, çelik, plastik, metal, cam ve tekstil yapı malzemelerinin kullanımına ilişkin uygulama örnekleri verilmektedir.

 

MİM 213 – Yaz Stajı I / Alan Araştırması (3 AKTS Kredisi)

Lisans programındaki birinci yaz stajının temel amacı birinci yılda öğrenilen mimarlık kavramlarını uygulamaları inceleyerek pekiştirmektir. Mevcut mekânları okuma, görsel hafızayı güçlendirme, tasarım süreçlerini inceleme vb. kapsamlara sahip bu staj bölüm öğretim elemanları denetiminde toplu ya da bir mimar gözetiminde bireysel olarak alanda yapılacak gözlem, ölçme ve raporlandırmaya dayalı 15 iş günlük bir çalışmadır. Çalışma sonucunda hazırlanan rapor Bölüm Staj Komisyonunca değerlendirilir.

 

MİM 212 – Mimari Tasarım IV (8 AKTS kredisi)

Dersin amacı, öğrencinin konut dışında karmaşık fonksiyonlu olmayan mekânları tasarlamaya başlaması ve bu konuda yetkin hale getirilmesidir. Derste öğrenci konut gibi tanıdık olmayan bir yapı hakkında ihtiyaç programı ve işlev şeması oluşturarak, özel fonksiyonlara sahip bir yapı ve yapı grubunu çevre koşullarını dikkate alarak tasarlar ve mimari sunum standartlarına uygun şekilde sunar.

 

MİM 214 – Peyzaj Tasarımı (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı peyzaj mimarlığı hakkında temel bilgileri vermek, vaziyet planı tasarımlarını zenginleştirici uygulamalar yaptırmak ve mimarlık ile peyzaj mimarlığı arasındaki ilişkiyi kavratmaktır.

Bu kapsamda peyzaj mimarlığı hakkında temel bilgiler, disiplinler arası ilişkiler, topografyaya dayalı ya da bitkisel materyalin biçimsel yapısına bağlı ilişkiler ele alınarak öğrencinin tasarladığı mimarinin yakın çevresini tasarlama becerisi kazanabilmesi için gerekli uygulamalar yapılmaktadır.

 

MİM 234 – Mimarlık Tarihi II (3 AKTS kredisi)

Bu dersin amacı 5. yy.’dan 16. Yy.’a kadar uzanan tarihsel gelişim içerisinde kilometre taşı niteliğindeki başlıca mimarlık eserlerini sosyal ve kültürel bağlamları içerisinde karşılaştırmalı olarak tanıtarak gerekli tarihsel bilgi altyapısını oluşturmaktır. Bu kapsamda kronolojik bir dizi içerisinde Bizans, Romanesk ve Gotik, İslam Öncesi Türk, Erken İslam, Türk-İslam (Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler Dönemi, Erken Osmanlı) dönemlerini temsil eden başlıca mimarlık eserleri tanıtılmakta ve yorumlanmaktadır.

 

MİM 242 – Yapı ve Yapım Yöntemleri II (4 AKTS kredisi)

Bu dersin amacı üretimin gelişim süreci ve üretim sistemleri, yapı üretim sistemi, yapı üretiminin gelişimi, yapı üretim sistemlerinin değerlendirme ölçütleri ve teknoloji seçimi kriterlerinin incelenmesi ve tartışılmasıdır.

 

MİM 244 – Mimarlık ve Strüktürel Sistemler II (3 AKTS kredisi)

Bu dersin amacı  geometri, strüktürel morfoloji ve yük taşıma prensipleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda geleneksel ve çağdaş strüktürel sistemler morfolojilerine göre (form-aktif, vektör-aktif, kesit-aktif, yüzey-aktif vb.) sınıflandırılarak temel taşıma prensiplerine göre tanıtılır.

 

MİM 262 – Rölöve Uygulama Teknikleri (2 AKTS kredisi)

Dersin amacı Ölçme gereç ve tekniklerinin tanıtılması; mevcut bir bina/mekanın rölöve projesini oluşturan dokümanı hazırlamaya yönelik yöntem ve işlemlerin kavranması; eskiz hazırlama, detaylı ölçü alma, bir eskiz çalışmasının rölöve projesi haline getirilmesidir. Bu kapsamda Mevcut mekânların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme teknikleri tanıtılır, çizim tekniklerinin öğretilir, farklı formdaki mekânların ölçüleri alınır  ve ölçümler plan-kesit-görünüş ortamlarına aktarılır.

 

MİM 311 – Mimari Tasarım V (8 AKTS kredisi)

Dersin amacı kısmen karmaşık fonksiyonlu bir mimari tasarım probleminin özgün bir çevresel bağlam  (kentsel / kırsal / tarihi  vb.) içerisinde çözülmesi için gereken mesleki yetkinlikleri kazandırmaktır. Bu kapsamda öncelikle yapılacak projenin yerinin, ihtiyaç programının, fonksiyon şemasının ve eleman etütlerinin öğrenci tarafından çözümlenmesi beklenir. Böylece karmaşık fonksiyonlu bir yapıda ve özgün bir bağlamda mekânların birbiriyle ilişkisini kurabilme ve kompozisyon yapabilme becerisi, tekrar eden birimlerin fonksiyonel ve estetik açıdan doğru tasarlanması, yapı malzeme ve sistemlerinin seçimi, tesisat vb. problemleri çözme becerisinin edinilmesi, tasarımın fiziksel ve fonksiyonel boyutu kadar estetik ve felsefi boyutu ile de ele alınması vb. konularda gerekli mesleki yeterliliklerin edinilmesi sağlanır.

 

MİM 313 – Kentsel Planlama (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı kentsel ölçek ve planlama hakkında temel bilgileri vererek, mimari tasarımların büyük ölçekli mekânsal problemler kapsamında kavranması ve konumlandırılmasını sağlamak, mimarlık ile kentsel planlama arasındaki ilişkileri kavratmaktır.  Bu kapsamda kentsel planlama hakkında temel bilgilere ardından da kentsel planlama ve mimarlık arasındaki ilişkilere değinilecektir. Böylece mimari tasarımın kentsel bir bütün içerisinde kavranabilmesi, kentsel / kırsal alanların / yerleşmelerin analizi, analiz sonucunda planlama kararlarının alınması için gerekli süreçler, planlamanın temelindeki estetik – etik kaygıların anlaşılması için gerekli yetilerin kazandırılması sağlanır.

 

MİM 333 – Mimarlık Tarihi III (3 AKTS Kredisi)

Bu dersin amacı 16. yy.’dan günümüze kadar uzanan tarihsel gelişim içerisinde kilometre taşı niteliğindeki başlıca mimarlık eserlerini sosyal ve kültürel bağlamları içerisinde karşılaştırmalı olarak tanıtarak gerekli tarihsel bilgi altyapısını oluşturmaktır. Bu kapsamda kronolojik bir dizi içerisinde Rönesans, Klasik Osmanlı, Barok, Rokoko, Aydınlanma, Endüstri Devrimi, Modern dönemler, mimari yaklaşımlar ve ürünleri bu dönemleri temsil eden başlıca mimarlar ve mimarlık eserleri ile tanıtılmakta ve yorumlanmaktadır.

 

MİM 341 – Uygulama Projesi I (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı mekân – biçim kurgusu, tasarım – teknoloji ilişkileri ele alınarak bina alt sistemlerinin bütünlenmesi ve inşa edilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, yeni teknolojilere açık, çağdaş malzemelerin kullanıldığı çözüm alternatiflerinin ayrıntı düzeyinde geliştirilmesidir. Bu kapsamda mekân organizasyonu, taşıyıcı sistem seçimi, yapı elemanı tasarımı, malzeme seçimi ve servis sistemleri ele alınacaktır.

 

MİM 343 – Mekanik Sistemler (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı öğrenciye yapının mekanik sistemleri hakkında genel bilgileri vererek, mekanik sistemleri anlayabilme mimari proje ile ilişkisini kontrol edebilme ve kurabilme açısından yeterlilik kazandırmaktır.

 

MİM 361 – Koruma ve Restorasyon (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı koruma ve restorasyon ile ilgili temel kavramların tanıtılması, koruma kültürü oluşturma, tarihsel yapıların koruma unsurları,  ve restorasyon ilkelerinin tanıtılmasıdır. Böylece anıtların korunması ve onarımları bağlamında, mimari mirasın incelenmesine ve korunmasında yardımcı olabilecek bilim ve tekniklerde yeterli bilgi birikimi sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Tarihi kentleri, tarihi yapıları ve çevreleri, Venedik tüzüğü, Türkiye’deki kültürel değerleri koruma kuralları ve ICCROM’un restorasyon, koruma teknikleri örnekler ile ele alınacaktır.

 

MİM 312 – Mimari Tasarım VI (8 AKTS kredisi)

Dersin amacı, mevcut bir yerleşim dokusunda  mekânı anlama ve analiz etme becerisi kazandırmak, mekânda gerekli olabilecek sağlıklaştırma /  rehabilitasyon/ dönüşüm , restorasyon, renovasyon  vb. kavramlar hakkında bilgi vermek ,bu kavramları tasarımda kullanabilme ve karar alabilme becerisini geliştirmek,  yapılaşmada gerekli bir unsur olan estetik kaygıyı kazandırmaktır. Bir dönem boyunca mevcut bir dokuda alanın tamamına ilişkin kararlar/ düzenlemeler yanında, yeni gerekli yapı projeleri de tasarlanacaktır.

 

MİM 314 – Kentsel Tasarım (4 AKTS kredisi)

Dersin amacı kentsel tasarım hakkında temel bilgileri vererek, mimari tasarımın parçası olduğu büyük ölçekli problemleri kavrayabilecek algı düzeyini kazandırmaktır.  Böylece mimarlık ile kentsel tasarım arasındaki ilişki kavranabilecektir. Bu kapsamda kentsel tasarım hakkında temel bilgiler verilerek ardından örnekler ve uygulamalar ile kentsel planlama ve mimarlık arasındaki ilişkilere değinilir.

 

MİM 342 – Uygulama Projesi II (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı uygulama –  yapı mevzuatı ilişkileri (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği vb.) ve yapı alt sistemleriyle ilgili statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu kapsamda uygulama projesinin gerektirdiği farklı anlatım teknikleri yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklere göre proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanır.

 

MİM 344 – Enerji ve İletişim Sistemleri (3 AKTS kredisi)

Enerji ve iletişim sistemleri hakkında öğrenciye genel bilgiler verilerek, öğrencinin mimarlık ile enerji ve iletişim sistemleri arasındaki ilişkiyi kurabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

MİM 346 – Fiziksel Çevre Kontrolü (2 AKTS Kredisi)

Dersin genel amacı, önceki senelerde işlenen temel tasarım ilke ve bilgilerini, binanın çevresel kontrol sistemlerine göre derinleştirmektir. Bu anlamda ders, ilk dönem mimari aydınlatma ve ikinci dönem akustik ve ısı yalıtımı olarak incelenmektedir. Bu başlıklar altında; pasif ve aktif teknikler, kullanılan malzemeler, ölçme ve değerlendirme kriterleri, ekonomik kullanım koşulları, geçmiş yüzyıllarla kıyaslanması, vb. konuların tasarım sürecinin en başlarında irdelenmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.

 

MİM 316 – Yaz Stajı II / Şantiye (3 AKTS kredisi)

Öğrenciler mimari uygulamalara yönelik olarak şantiye ortamında 30 iş günü staj yapar. Stajın yapılacağı şantiyedeki sorumlu mimar denetiminde yapı inşa süreçlerinin baştan sona incelendiği çalışma neticesinde hazırlanan kapsamlı rapor Bölüm Staj Komisyonunca değerlendirilir.

 

MİM 411 – Mimari Tasarım VII  (10 AKTS kredisi)

Dersin amacı, kentsel bağlamda analiz yoluyla öğrencinin tespit edeceği bir mekânsal problem için, problem tanımı yapma, işlev programı oluşturma, çözüm alternatifleri üretme, alternatifler arasından seçim yapmak üzere tasarım ölçütleri geliştirme, tasarım sürecinde felsefi altyapı ile birlikte teknik bilgi ve disiplinlerarası koordinasyon konularında yorum yapma ve farkındalık geliştirme yeterliliklerini kazandırmaktır.  Üretilen tasarımın ön eskizler (çizim, model) ile gerekçelendirilerek çağdaş bilgisayar destekli mimari ifade teknikleri ile sunulması beklenir.

 

MİM 451 – İmar Mevzuatı (2 AKTS kredisi)

Dersin amacı yapı üretiminin yasal çerçevesini çizen resmi süreçler hakkında mesleğe başlayacaklar için gerekli temel bilgileri vermektir. Bu kapsamda İmar Mevzuatı ile Mimarlık mesleğinin ilişkisi hakkında temel kavramlar ve yasal çerçeve ele alınacaktır.

MİM 413 – Yaz Stajı III / Ofis (3 AKTS kredisi)

Öğrenciler mimari projelendirme sürecine yönelik olarak mimarlık ofisi ortamında 30 iş günü staj yapar. Stajın yapılacağı ofisteki sorumlu mimar denetiminde proje süreçlerinin baştan sona incelendiği çalışma neticesinde hazırlanan kapsamlı rapor Bölüm Staj Komisyonunca değerlendirilir.

 

MİM 412 – Mimari Tasarım VIII / Bitirme Projesi  (10 AKTS kredisi)

Dersin amacı, kentsel bağlamda analiz yoluyla öğrencinin tespit edeceği bir mekânsal problem için, problem tanımı yapma, işlev programı oluşturma, çözüm alternatifleri üretme, alternatifler arasından seçim yapmak üzere tasarım ölçütleri geliştirme, tasarım sürecinde felsefi altyapı ile birlikte teknik bilgi ve disiplinlerarası koordinasyon konularında yorum yapma ve farkındalık geliştirme yeterliliklerini kazandırmaktır.  Üretilen tasarımın ön eskizler (çizim, model) ile gerekçelendirilerek çağdaş bilgisayar destekli mimari ifade teknikleri ile sunulması beklenir.  Bitirme Projesi kapsamında ele alınan derste ortaya konan proje İmar Mevzuatı ve Mimarlık hizmetleri ve ilgili yasal mevzuat, proje yapım ve yönetimi açılarından da değerlendirilecektir.

 

MİM 452 – Proje Yapım ve Yönetimi (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı proje ve yapı üretiminin yasal çerçevesini çizen resmi süreçler hakkında mesleğe başlayacaklar için gerekli temel bilgileri vermektir. Bu kapsamda projelendirme süreçleri, şantiye organizasyonu ve yönetimi konusundaki mesleki sorumluluklar ele alınacaktır.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

GRUP  1 (MİMARİ TASARIM)

 

MİM 002 – Ekolojik Mimari Tasarım (3 AKTS kredisi) / Grup – 1

Dersin amacı ekoloji kavramı ve ekolojik mimarlık, ekolojik tasarım ilkeleri hakkında kavramsal bilgileri vererek bu kavram ve ilkelerin uygulanmasına yönelik örnekleri incelemek ve tartışmaktır.

 

MİM 004 – Mimari Tasarımda Ergonomi (2 AKTS Kredisi)

Dersin amacı insan boyutu ve tasarım öğeleri arasındaki ilişkiler üzerinde durularak, tasarımda ölçek ve biçim olarak insan boyutlarına uygun en konforlu mekân ve mimari öğe tasarlama becerisinin  kazandırılmasıdır.

 

MİM 005 – Tarihsel Çevrede Tasarım  (3 AKTS Kredisi)

Tarihi çevrede mimari tasarım süreci fonksiyonel, estetik ve hukuksal boyutları ile örnekler üzerinden ele alınmaktadır.

 

MİM 010 – Mimari Tasarımda Hareketlilik ve Esneklik (2 AKTS kredisi)

Dersin amacı mimari tasarımda esneklik ve hareketlilik kavramlarının örnekler ile mekanda özelleşme, çok fonksiyonluluk, kinetik mimari vb. bakımlardan incelenmesi yoluyla esnek ve hareketli tasarım yapabilme yeterliliği kazandırmaktır.

 

MİM 012 – Mimari Tasarımda Disiplinlerarası İlişkiler (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı Mimarlık mesleğinin ilişki içinde bulunduğu disiplinleri ve ilişkilerini inceleyerek mimari tasarım ve inşa süreçlerinin çok boyutlu yapısı hakkında bilgi vererek mesleki organizasyon yeterliliği kazandırmaktır.

 

GRUP 2 (MİMARİ İFADE TEKNİKLERİ)

 

MİM 013 – Mimarlıkta Maket Teknikleri (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı, öğrencilerin tasarımlarını üç boyutlu olarak ifade etmek için maket yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda maket yapımı ve bu alandaki gelişmeler hakkında bilgi verilir, örnek nitelikteki maketler incelenir, maket araç-gereçlerinin kullanımı hakkında bilgi verilir, maket yapım aşaması izlenerek öğrenilir,  ardından eğitici gözetiminde maket yaptırılır ve mimari tasarım sürecinde maketin etkin kullanımı için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır.

 

MİM 014 – Serbest El Mimari İfade Teknikleri (3 AKTS Kredisi)

Dersin amacı Serbest el mimari ifade teknikleri ile doğal-kültürel-mimari çevreyi tespit etmeyi, incelemeyi, serbest el çizimi mimari tasarım sürecinin etkin bir parçası olarak kullanmayı öğretmektir. Bu ders kapsamında belirli bir tarihsel, kültürel ve doğal bağlamda vücut bulan örnek mimari tasarımlar serbest el mimari ifade teknikleriyle incelenir, sunulur ve bu tespitlerin mimari tasarım sürecine katkıları tartışılır.

 

MİM 018 – Projelendirme Kademelerinde Mimari İfade Teknikleri (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı mimari tasarımların farklı projelendirme kademelerinde daha iyi ifade edilmesi için gerekli bilgileri vermektir. Bu kapsamda projelerde kullanılan farklı mimari ifade teknikleri tanıtılarak öğrencilerin bu konuda araştırma yapması ve farklı ölçeklerde farklı ifade yöntemleri hakkında denemeler yapmaları sağlanır.

 

GRUP 3 (MİMARLIK TARİHİ)

 

MİM 022 – Mimarlık Tarihinde Kültür – Çevre İlişkileri (3 AKTS Kredisi)

Dersin amacı mimarlık tarihinin farklı dönemlerindeki sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamlardaki mimari üretim biçimlerinin bir kültürleştirme aracı olarak çevreyle ilişkilerini incelemektir. Bu kapsamda kültür-çevre ilişkilerindeki farklı tarihsel modelleri örneklendiren mimari yapılar ve mimarlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

 

MİM 023 – Yirminci Yüzyıl Mimarlık Akımları (3 AKTS Kredisi)

Dersin amacı Yirminci Yüzyıl boyunca evrensel ölçekte geçerli bir şekilde mimarlık üretimini yönlendiren mimarlık akımlarının kronolojik olarak ve karşılaştırmalı biçimde tartışılmasıdır. Bu kapsamda adı geçen dönemde mimarlık teorisini, tasarım yöntemlerini ve paradigmalarını tanımlayan, dönüştüren ve üreten mimarlar ve mimarlık akımları örneklerle ele alınmaktadır.

 

GRUP 4 (YAPI)

 

MİM 028 – Malzeme ve Taşıyıcı Sistemler (2 AKTS kredisi)

Dersin amacı taşıyıcı sistem ve malzemeleri karşılaştırarak, malzeme seçim yöntemleri ve yapıya etkiyen iç ve dış faktörler hakkında bilgi vermektir. Bu kapsamda taşıyıcı yapı malzemesi kavramı, Beton, ahşap, çelik ve kompozit malzeme tanıtımı, Yapıda malzeme ve fonksiyonların sistematiği, yapı elemanlarının analizi, ısı tutucu, buhar kesici, su yalıtıcı ve ses yutucu malzemeler; duvar, döşeme, temel ve çatı elemanlarının malzeme kompozisyonu, Yapı malzemesi olarak beton, betonun doğası, avantajları ve sınırlamaları, Betonun tarihsel gelişimi, çimentolar, Betonda modern gelişmeler. Polimer betonu, lifli betonlar, Çelik ve ahşabın taşıyıcı malzeme olarak özellikleri ele alınır.

 

MİM 029 – Yapı Akustiği (3 AKTS Kredisi) 

Dersin amacı mimari tasarımda akustiğin yeri konusunda temel bilgileri vermektir.  Bu kapsamda özellikle gösteri salonları vb. mekânlardaki akustik düzenlenmeler örnekler ile ele alınır.

 

MİM 030 – Aydınlatma (2 AKTS Kredisi) 

Mimarinin ayrılmaz bir parçası olan aydınlatma ve ilkeleri hakkında öğrenciye bilgiler verilerek, özellikle öğrencinin özellikle tasarımın aydınlatma projesini yönlendirebilir ve denetleyebilir hale gelmesi sağlanır.

 

MİM 032 – Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu   (2 ECTS Credits)

Öğrencinin mezun olduğunda karşılaşacağı problemlerden biri olan şantiye yönetim ve organizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır.

 

MİM 033 – Geleneksel Yapı Konstrüksiyonu (2 AKTS kredisi)

Dersin amacı geleneksel yapı malzemeleri ve sistemlerini tarihsel örneklerle tanıtarak incelemektir. Böylece geleneksel yapı konstrüksiyonu hakkında da bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

 

GRUP 5 (HUKUK ve DİL)

 

MİM 038 – İmar ve Mimari Planlama Mevzuatı (3 AKTS Kredisi)

Dersin amacı yapı üretiminin yasal çerçevesini çizen resmi süreçler hakkında mesleğe başlayacaklar için gerekli temel bilgileri vermektir. Bu kapsamda İmar Mevzuatı ile Mimarlık mesleğinin ilişkisi hakkında temel kavramlar ve yasal çerçeve ele alınacaktır.

 

MİM 039 – Mimarlıkta İngilizce (3 AKTS Kredisi)

Dersin amacı temel mesleki İngilizce altyapısı kazandırmaktır. Bu kapsamda mimarlık mesleğinin önemli kavram ve terimleri İngilizce karşılıkları ile ele alınarak uluslar arası yayınları takip edebilme ve uluslar arası ortamda mesleki uygulama yeterliliği kazandırılmaktadır.

 

GRUP 6 (KORUMA ve RESTORASYON)

 

MİM 040 – Elektronik Ölçme Teknikleri (3 AKTS Kredisi)

Dersin amacı mimarlıkta elektronik ölçme teknikleri hakkında uygulamalı olarak bilgi vermektir. Bu kapsamda ölçek, ölçme yöntemleri, ölçü aletleri tanıtılarak kuramsal bilgiler örnek ölçüm uygulamalarına aktarılır.

 

MİM 042 – Sivil Mimarlıkta Restorasyon (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı sivil mimarlıkta koruma kültürü oluşturma, tarihsel yapıların koruma unsurları,  ve restorasyon ilkelerinin tanıtılmasıdır. Böylece sivil mimarinin korunması ve onarımları bağlamında, mimari mirasın incelenmesine ve korunmasında yardımcı olabilecek bilim ve tekniklerde yeterli bilgi birikimi sağlanmasını amaçlamaktadır.

 

MİM 044 – Arkeolojik Yapılarda Restorasyon (3 AKTS kredisi)

Dersin amacı arkeolojik yapılarda koruma kültürü oluşturma, tarihsel yapıların koruma unsurları,  ve restorasyon ilkelerinin tanıtılmasıdır. Böylece arkeolojik yapıların korunması ve onarımları bağlamında, mimari mirasın incelenmesine ve korunmasında yardımcı olabilecek bilim ve tekniklerde yeterli bilgi birikimi sağlanmasını amaçlamaktadır.

 

GRUP 7 (ALAN DIŞI)

 

Program Yeterlikleri doğrultusunda danışman onayı alınarak aşağıdaki Fakültelerin ilgili Bölümlerinden içerikleri Mimarlık Bölümü Program Yeterlilikleri açısından  uygun görülen dersler alınır:

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

(Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Türk El Sanatları vb. bölüm dersleri)

 

Edebiyat Fakültesi

(Sanat Tarihi, Arkeoloji, Felsefe, Sosyoloji vb. bölüm dersleri)

 

Mühendislik Fakültesi

(İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği vb. bölüm dersleri)

Misyon

Anadolu’nu derin kültürel altyapısını keşfeden ve bunları günümüz ihtiyaçları ile sentezleyerek evrensel ölçekte geçerliliği olan özgün mimari değerleri türetebilen, yerellikten beslenirken evrensel bir düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mimari tasarımı kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar yetiştirmek.

Vizyon

Dünya ölçeğinde doğal, tarihsel ve kültürel hazine olan Antalya'da evrensel ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip, dünyamızın ve ülkemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mimari boyutlarına akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, çağımızda ilgi odağı haline gelen yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yapılı çevrenin tasarlanması ve inşa edilmesi problemlerine yerel kültürel altyapıdan beslenen çözümler üretebilen meslek insanları yetiştirmek için gerekli lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma vb. olanaklara sahip bir Mimarlık Bölümü.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Mimarlık Fakültesi (2. kat), Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs-ANTALYA/TÜRKİYE
Tel:
Tel: