TANITIM

Mimarlık Mesleği

Evrensel ölçekte geçerli ve insanlık tarihi kadar eski olan mimarlık insanların barınma, çalışma vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere çevresel girdilerin yorumlanmasıyla yaşam mekanlarının tasarlanması ve inşa edilmesini kapsar.   Yaşamsal eylemlerin gerçekleştiği mekanların  kurgulanması, tasarlanması, inşa edilmesi mimarlığın temel ilgi ve bilgi alanlarını meydana getirmektedir.

Mimarlık sahip olduğu hayati işlevler dolayısıyla disiplinler arası bir alandır. M.Ö. 1. yy.’da yaşayan ve mimarlığa ilişkin olarak halen geçerli standartları ortaya koyan Romalı mimar Vitruvius’a göre başarılı mimari tasarım işlevsel, sağlam ve güzel olmalıdır. Bu evrensel standartlar mimarlığın disipliner ara yüzlerini de tanımlar. Mimar işlevselliği sağlayabilmek için sosyal bilimler, sağlamlığı sağlayabilmek için fen bilimleri, güzelliği sağlayabilmek için de güzel sanatlar konularında bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalıdır. Mimarlık mesleğini tercih edeceklerin bu alanlara ilişkin ilgi, bilgi ve becerilere sahip olmaları mesleki başarı için önemli avantajlardır.

Mimarlar ülkemizde ve dünyada çok geniş yelpazede iş olanaklarına sahiptir. Mimarlar kendi kurdukları ofislerde mimari tasarım hizmeti verebildikleri gibi şantiyelerde, özel sektörde ve farklı kamu kurumlarında değişik seviyelerde iş imkânlarına sahiptir.

 

Mimarlık Eğitimi

Yukarıda tanımlanan çerçevede Mimarlık Eğitimi ülkemizde ve dünyada genellikle 4 Anabilim Dalı üzerinde kurgulanmaktadır:

 • Bina Bilgisi
 • Mimarlık Tarihi
 • Yapı Bilgisi
 • Restorasyon

 

Bölümümüz lisans programı bu anabilim dallarının koordine ettiği derslerin birleşiminden oluşmaktadır.

 

Bölümümüzün Program Yeterlikleri:

 Mimarlık Lisans Programımızı başarı ile tamamlayarak “Mimar” ünvanını kazananların sahip oldukları yeterliklere “Program Yeterlikleri” adı verilir.

Program Yeterliklerimiz aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir:

 1. Mimarlık ile ilgili kültürel, teknik vb. gelişmeleri bilimsel yöntem kullanarak çok yönlü tanımak ve değerlendirebilmek
 2. Mimarlık tarihinde yer alan önemli olguları ve tarihi çevreyi mimari tasarımın tarihsel kökenleri ve mimarlık uygulamalarına etkileri açısından tanımak ve değerlendirebilmek
 3. İnsan ölçeğine ilişkin mimari elemanların ölçü, oran ve niteliklerini bilmek
 4. Mimarlık ile oluşturulan yapay çevrelerin doğal çevre üzerindeki etkilerini (ekolojik mimarlık) bilmek ve yorumlamak
 5. İletişim ve dil becerilerinin mimari tasarımdaki rolünü kavramak, tasarımlarını sözlü, yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanarak sunabilmek
 6. Mimari tasarım girdileri ve arazi verileri ışığında üç boyutlu düşünerek tasarım yapabilmek ve düşüncelerini mimari sunum tekniklerini kullanarak ifade edebilmek
 7. Bilgisayar teknolojisini bir mimari tasarım aracı olarak etkin bir biçimde kullabilmek
 8. Çizim ve sunum tekniklerini öğrenme, veri toplama (analiz) ve problem çözme (sentez) süreçlerinde etkili olarak kullanabilmek
 9. Mekânsal ihtiyaçları arazi yapısı ve çevresel şartlar içerisinde tutarlı bir bütün olarak organize etme becerisine sahip olmak
 10. Eleştirel, soyut ve yaratıcı düşünme, çözüm alternatifleri oluşturma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanabilmek
 11. Doğal, kentsel ve mimari ölçekler arasındaki süreklilikleri algılamak ve yorumlayabilmek
 12. Mimari tasarımı toplumsal yaşam kalitesini artırıcı bir etken olarak kullanma becerisini kazanmak ve sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirmek
 13. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranmak
 14. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
 15. Mimarlık uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
 16. Mimari bir programı bileşenlerine ayırarak algılayabilmek, program içeriğiyle ilgili gerekli bilgileri toplamak (analiz) , birleştirmek (sentez), değerlendirmek ve bu tecrübeler ışığında ortaya konan tasarımı geliştirebilmek
 17. Bilgiye ulaşma yöntemlerini ve öğrenmeyi öğrenmek, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilmek.

 

Bölümümüzün Tarihçesi

Akdeniz Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü 2005 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında kurulmuştur. Bölüm 2011-2012 Akademik Yılı’nda eğitime açılarak ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 2015 yılında Mimarlık Bölümü ilk mezunlarını vermiştir. 2016 yılında Mimarlık Yüksek Lisans programı faaliyete geçmiştir.

Mimarlık Bölümü’nün eğitime açılması kurucu akademik kadro tarafından yüksek hassasiyet ile yürütülen örnek bir süreçtir. Bölümümüz ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi arasında oluşan uyum ve işbirliği çerçevesinde bölüm henüz eğitime açılmadan önce Nisan ve Mayıs 2011 tarihlerinde Mimarlık alanından önemli akademisyenlerin ve kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren meslek insanlarının katıldığı toplantılar düzenlenmiştir. Böylece bölümün misyon, vizyon ve ders programının nasıl olması gerektiği tüm paydaşlar ile şeffaf bir ortamda tartışılmıştır.

Mimarlık Bölümü Üniversitemizi Mimarlar Odası yönetim kurulu, mesleki ve bilimsel faaliyetleri ile farklı kurum ve kuruluşlarda temsil ederek bölgeye ve kente önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Bölüm eğitime açıldığı yıldan itibaren ülkemizdeki Mimarlık Bölümleri arasında Üniversite Sınavı Taban Puanlarına göre yapılan sıralamalarda sürekli olarak üst sıralarda yer almış, ülkemizden ve yurtdışından büyük ilgi görmüştür. Ülkemizde mimarlık mesleğine yönelik olarak artan talep doğrultusunda bölümün kontenjanı sürekli olarak arttırılmıştır.

2015 yılında Üniversitemizde yeni kurulan Mimarlık Fakültesi’ne aktarılan Bölümümüzün akademik kadrosunun ve fiziki imkânlarının artırılması ve Mimarlıkta Lisansüstü Programların geliştirilmesi doğrultusundaki çalışmalar devam etmektedir.

Misyon

Anadolu’nu derin kültürel altyapısını keşfeden ve bunları günümüz ihtiyaçları ile sentezleyerek evrensel ölçekte geçerliliği olan özgün mimari değerleri türetebilen, yerellikten beslenirken evrensel bir düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mimari tasarımı kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar yetiştirmek.

Vizyon

Dünya ölçeğinde doğal, tarihsel ve kültürel hazine olan Antalya'da evrensel ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip, dünyamızın ve ülkemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mimari boyutlarına akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, çağımızda ilgi odağı haline gelen yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yapılı çevrenin tasarlanması ve inşa edilmesi problemlerine yerel kültürel altyapıdan beslenen çözümler üretebilen meslek insanları yetiştirmek için gerekli lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma vb. olanaklara sahip bir Mimarlık Bölümü.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Mimarlık Fakültesi (2. kat), Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs-ANTALYA/TÜRKİYE
Tel:
Tel: